18 Beat Rhythms:

****-***O-****-**GO-****-*OGO-****-GOGO-***O-GOGO-**GO-GOGO-*OGO-GOGO-GOGO-GOGO-G**-****    First recommended on Tuesday, April 12, 2016 12:11:22 PM by David Luebbert

0000-0001-0000-0001-1000-0001-1100-0001-1110-0001-1111-0001-1111-1001-1111-1101-1111-1111    First recommended on Tuesday, April 12, 2016 12:02:00 PM by David Luebbert

0000-0001-0000-0011-0000-0111-0000-1111-0001-1111-0011-1111-0111-1111-1111-1111-1000-0000    First recommended on Tuesday, April 12, 2016 12:05:56 PM by David Luebbert

0000-0100-0000-0110-0000-0111-0000-0111-1000-0111-1100-0111-1110-0111-1111-0111-1111-1000    First recommended on Tuesday, April 12, 2016 11:48:49 AM by David Luebbert

g*-gd-pt-g*-gd-pt-g*-gd-pt-g*-gd-pt-pd-*d-gt-pd-*d-gt
*X-**-X*-*X-**-X*-*X-**-X*-*X-**-X*-*X-**-X*-*X-**-X*
    
First recommended on Wednesday, March 28, 2018 5:34:41 PM by David Luebbert